(859) 323-9770 jsblackburn@uky.edu
Yelena Chernyavskaya

Yelena Chernyavskaya

Scientist

PhD: Zoology, Colorado State University Post-doctoral: Mount Sinai Hospital Post-doctoral: NYU Abu Dhabi Email: ych354@uky.edu

Sergei Revskoy

Sergei Revskoy

Scientist

MD: Pavlov Medical University PhD: Oncology, Petrov Research Institute Post-doctoral: University of Pennsylvania Email: srevskoy@uky.edu

Shilpa Sampathi

Shilpa Sampathi

Scientist

PhD: Molecular Biology, Washington State University Post-doctoral: Vanderbilt University, Hiebert lab Email: shilpa.sampathi@uky.edu